ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແບບອາຢີນ agility Projectmanagement

ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແບບອາຢີນ ຖືເປັນ ວິທີການ ທີ່ສໍາຄັນໃນປະຈຸບັນ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ການເຮັກວຽກ ໃນໂຄງການ ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.