ການຫັນເປັນດິຢິຕອນ ໃນບໍລິສັດ ຫລື ຫົວຫນ່ວຍການຈັດຕັ້ງ

ການພົວພັນກັນ ຢູ່ໃນຫົວຫນ່ວຍຖຸລະກິດ ໃດນຶ່ງ ຈະມີປະສິດຕິຜົນສູງຂຶ້ນໄດ້ ແນວໃດ ຖືວ່າການຫັນເປັນດິຢີຕອນ ເປັນສິ່ງຊ່ວຍຕັດສິນໃນປະຈຸບັນ.

ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ intranet ກັບ digital workplace

ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ intranet ກັບ digital workplace ລະບົບອິນຕຣາເນັດ (intranet) ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້ ແລະ ໃນຕໍ່ຫນ້າ ຍິ່ງຈະມີຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ຈະຖືກກາຍເປັນສູນກາງຄວບຄຸມ ສົ່ງເສີມ ເຮັດໃຫ້ ວຽກງານ ທາງດ້ານດິຈິຕອນ (digital workplace) ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວໄປ ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫລາຍໆໂປຣແກມ (software, tools) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ລະບົບ server and network) ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດສູນກາງ ໃນການດໍາເນີນງານ ສື່ສານຮ່ວມກັນ (Communication & Collaboration) ຄືການນໍາໃຊ້ ສູນກາງຕອບສະຫນອງຂໍ້ມູນ (data center) ໃຫ້ຫລາຍໆຫົວຫນ່ວຍ ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນອະນາຄົດ ອິນຕຣາເນັດ ຍິ່ງຈະພັດທະນາຫຼາຍຂຶ້ນ ໄປໃນຮູບການທີ່ທັນສະໃຫມ ຈາກການ ຂະຫຍາຍຕົວ ແບບໂດດດ່ຽວ (silo) ເຂົ້າໄປສູ່ການສື່ສານ ແບບປະສົມປະສານກັນ…

ການຫັນເປັນ ດິຊິຕອນ (digitalization and digital transformation)

ການຫັນເປັນ ດິຊິຕອນ (digitalization and digital transformation) ແມ່ນກຸນແຈຍຸດທະສາດ ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານອຸດສາຫະກໍາ 4.0 (Industry 4.0) ໃນຊ່ວງລະຍະໃຫມ່ ຂອງເສດຖະກິດໂລກ. ການເປີດກ້ວາງ ການພົວພັນ ການຄ້າ ມະຫາພາກ ໃນທົ່ວໂລກ ກໍາລັງເປັນໄປ ນັບມື້ນັບໄວຂຶ້ນ ນັບມື້ນັບກ້ວາງຂວາງອອກ. ຄຽງຄູ່ກັບການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນກັນ ເພື່ອຄວາມຢູ່ຫລອດຂອງຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນ ໃນການຜະລິດ ໃຫ້ທັນສະໃຫມ ໄດ້ໄວ ໄດ້ຄຸນນະພາບ ໄດ້ລາຄາຕໍ່າ ໄດ້ຄວາມນິຍົມໃນການຈໍາຫນ່າຍ ໃນທ້ອງຕະຫລາດ ທັງພາຍໃນ ໄປນອກປະເທດ ອອກທົ່ວໂລກ. ຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດ ຫລືໃນໂຂງເຂດ ເສດຖະກິດ ທົ່ວໂລກ ຈະແມ່ນ ຢູ່ໃນກຸ່ມຢູ່ໂຣບ ຢູ່ໃນກຸ່ມອາຊຽນ ກໍຕາມ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການລົງທຶນ ອອກແຮງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ແຂ່ງຂັນໄດ້ ກັບການຄ້າການຕະຫລາດ ມະຫາພາກ. ດັ່ງນັ້ນ…