ບາງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ປັນຍາ Intelligence

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີ, ການເຂົ້າໃຈໄດ້ດີ ແລະຄິດໄດ້ຢ່າງໄວວາ – ທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປົ້າຫມາຍ ຂອງພວກເຮົາ ແລະເປັນສິ່ງ ທີ່ຈະຕິດຕາມ ໃນຊີວິດ ຂອງພວກເຮົາ ຕະຫຼອດໄປ. ແຕ່ໃນຂະນະ ທີ່ພວກເຮົາ ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ມັກຈະປະເຊີນຫນ້າ ກັບອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ວິຊາຮຽນຮູ້ໃຫມ່ໆ, ແຕ່ເມື່ອອາຍຸແກ່ຂຶ້ນ ຄວາມທ້າທາຍ ໃນການຮັບຮູ້ ຕໍ່ຈິດໃຈ ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນນັບມື້ ນັບຫຼຸດລົງ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນ ທີ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຫາທາງ ເຮັດໃຫ້ ການອອກກໍາລັງຝຶກຊ້ອມ ທາງຈິດສໍານຶກມັນສະຫມອງ ຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ໃຫ້ຕົກຂ້າງ ຢູ່ໃນການປ່ອຍປະໃຫ້ເຂົ້າຫມ້ຽງໄປ.