Gute Ernte

Gute Ernte🙏
ຫມາກເດັ່ນຂ້ອຍ ແຂນງ່າເຕັມເຄືອ
ແດງຂຽວມີ ຢັ່ງຢາຍເຕັມຄັ້ງ
ສະອອນແທ້ ນາຍສວນໃຈຊື່ນ
ເກັບບໍ່ສິ້ນ ກິນແລ້ວຊື່ນໃຈ
ແທ້ແລ້ວ