ມື້ທໍາອິດຂອງປີໃຫມ່

01ມື້ທໍາອິດຂອງປີໃຫມ່
 
ຫຍັບເຄື່ອນຫຍ້າຍ ຫລັບເຫລື່ອນຈະຫາຍໄປ
ດວງຕາເວັນໄລລາລັບ ປະປ່ອຍແສງສີທອງໄວ້
ໃນເວຫາເດືອນຂຶ້ນ ປະກາຍສີໃສສ່ອງ
ຫາກວ່າ ແສງເດືອນສ່ອງບໍ່ແຈ້ງ ດາວເຕັມຟ້າຊ່ວຍແຍງ
ແດ່ທ້ອນ
Der erste Tag des Jahres, heute war er schön und Morgen wird er es auch sein. ?
@ວິມາດອກບົວແກ້ວ